ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Fast Medical Service, μεταξύ άλλων, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες με σκοπό μια πλήρη και άριστη τεχνική κάλυψη:

 • Εντοπισμός και επισκευή βλαβών των ιατρικών μηχανημάτων (ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών).

 • Συντήρηση (προληπτική) και έλεγχος καλής λειτουργίας των συσκευών με μετρήσεις ακριβείας, οι οποίες λαμβάνονται από διακριβωμένα όργανα.

 • Εγκατάσταση (και μετεγκατάσταση) μηχανημάτων.

 • Αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις συσκευών, όταν αυτό είναι δυνατόν και σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 • Χειρισμός ειδικών συστημάτων σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ειδικευμένου προσωπικού.

 • Τεχνική υποστήριξη προσωπικού εργαστηρίου σε εκτέλεση πειραματικών εργασιών.

 • Τεχνική υποστήριξη γιατρών σε συνέδρια και ομιλίες.

 • Εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων.

 • Επίδειξη λειτουργίας μηχανημάτων.

 • Τεχνικές συμβουλές και λύσεις προβλημάτων.

 • Μελέτες και προτάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 • Εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας.

 • Κατασκευές ειδικών, πρωτότυπων και κατά παραγγελία συσκευών (Που Δεν Υπάρχουν Στο Εμπόριο) σύμφωνα πάντα με τους κανόνες ασφάλειας και ποιότητας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών, οι τεχνικές υπηρεσίας παρέχονται, ανάλογα με την περίπτωση με τους εξής τρόπους:

 • ΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αφορά επίσκεψη τεχνικών, μετά από ειδοποίηση από τον πελάτη στον τόπο εγκατάστασης του μηχανήματος, εντός ή εκτός έδρας της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αντιμετώπιση του θέματος επί τόπου ή και μεταφορά του μηχανήματος στο κέντρο επισκευών της εταιρίας αν αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό.

 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αφορά την παρακολούθηση ή και χρήση μηχανήματος με συνεχή παραμονή τεχνικού στον τόπο εγκατάστασης για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο από τον πελάτη.

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αφορά την κατάρτιση ετήσιου συμβολαίου περιοδικής προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων, με συγκεκριμένο αριθμό προβλεπόμενων τακτικών και έκτακτων επισκέψεων σύμφωνα με τις οδηγίες των εγχειριδίων του κατασκευαστή.

 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αφορά την κατάρτιση συμβολαίου για την πλήρη τεχνική κάλυψη ενός νοσοκομείου ή ενός τμήματος αυτού πιθανώς με τη σύσταση και λειτουργία τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη συνεχή παραμονή τεχνικών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πολιτική της Fast Medical Service είναι ο συνδυασμός της άμεσης και γρήγορης εξυπηρέτησης με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

 • Η εταιρία είναι στελεχωμένη από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο εκτός από τις βασικές σπουδές ηλεκτρονικής και συστημάτων υπολογιστών έχει μετεκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από διάφορους κατασκευαστικούς οίκους. Γίνεται δε και συνεχής επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και βιβλιογραφίας.

 • Το κέντρο επισκευών της εταιρίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα και διακριβωμένα όργανα ελέγχου, για μετρήσεις ακριβείας και εργαλεία επισκευών.

 • Για κάθε μηχάνημα κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο του ιστορικού του καθώς και των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών.

 • Σε κάθε εγκατεστημένο μηχάνημα αναρτάται έντυπο επισκευών και συντήρησης.

 • Για κάθε παρέμβαση χορηγείται γραπτή αναφορά, αν αυτό είναι επιθυμητό.

 • Μετά από κάθε παρέμβαση χορηγείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας αν αυτό είναι επιθυμητό.

 • Η εταιρία διαθέτει επαρκή αριθμό τεχνικού προσωπικού, καθώς και μέσα μεταφοράς (προσωπικού και μηχανημάτων) για άμεση πρόσβαση. Εξασφαλίζει επίσης γρήγορο τρόπο μετακίνησης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

 • Είναι δυνατή η κλήση και αποστολή τεχνικού 24 ώρες την ημέρα ακόμα και στις μη εργάσιμες ημέρες μέσω τηλεειδοποίησης για επείγοντα περιστατικά.

 • Αντιμετωπίζονται περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Η όλη λειτουργία της εταιρίας βασίζεται σε διαδικασίες σύμφωνες με το εγχειρίδιο ποιότητας. Η FMS κατέχει απο 28/5/2008 πιστοποίητικό ποιότητος σύμφωνα με το διεθνές ISO 9001:2008 ( Παροχής Υπηρεσιών).